Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

Hier vind u onze Algemene voorwaarden heeft u vragen laat het ons weten.

Quisque justo lorem, condimentum condimentum ornare vel, consectetur id justo? Phasellus leo lacus, rhoncus dictum auctor.

Onze Voorwaarden

GPSsolutions
Algemene voorwaarden GPSsolutions
Versie: 1.0

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 GPSsolutions: GPSsolutions kantoorhoudende aan Kajuit 72 1319AR te Almere.
K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland 507.68.209 en B.T.W nr. 1440.97.461.
1.2 Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie GPSsolutions een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan/voor wie GPSsolutions een aanbieding doet c.q een leverantie of andere prestatie verricht.
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen GPSsolutions en de wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst
1.3 Diensten: alle werkzaamheden, al dan niet via een derde en in welke vorm en hoegenaamd ook, die GPSsolutions voor of ten behoeve van de wederpartij verricht, waaronder de diensten en faciliteiten welke GPSsolutions aan de wederpartij levert.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere. De algemene voorwaarden zijn tevens vermeld op de website van GPSsolutions (www.gpssolutions.nl
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle GPSsolutions Diensten en de Overeenkomst – waaronder begrepen toevoegingen dan wel bij bestellingen van gebruikers, Administraties en/of modules -, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met GPSsolutions die betrekking hebben op GPSsolutions diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.3 GPSsolutions is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. GPSsolutions wederpartij zoveel mogelijk één maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via een email of middels de website. Indien wederpartij niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan wederpartij de GPSsolutions overeenkomst, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien wederpartij niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling van GPSsolutions vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt wederpartij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
2.4. Alle aanbiedingen of prijsopgaven van GPSsolutions zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.5 Wederpartij kan schriftelijk een toevoeging van opties op het huidige abonnementsvorm verzoeken. GPSsolutions bevestigt de door wederpartij geplaatste aanvraag langs elektronische weg. In het geval er een specifieke aanvullende GPSsolutions overeenkomst opgesteld dient te worden (afhankelijk van de gekozen opties), dient deze opgestelde GPSsolutions overeenkomst eerst ondertekend te worden door wederpartij alvorens de nieuwe opties geactiveerd worden.
2.6 Het staat GPSsolutions vrij om in het onder artikel 2.5 bedoelde geval zonder opgave van redenen de door wederpartij geplaatste aanvraag niet te aanvaarden dan wel niet te bevestigen, als gevolg waarvan er geen gewijzigde GPSsolutions overeenkomst tot stand komt.
2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden , blijven de overige bepalingen van deze algemene voowaarden volledig van toepassing. GPSsolutions en de wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij indien en voor zo ver mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Gebruiksrecht
3.1. GPSsolutions verleent wederpartij hierbij het niet-exclusieve recht om de Web Applicatie gedurende de looptijd van de GPSsolutions overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van wederpartij dan wel de privé-kilometeradministratie van wederpartij, voor het in de GPSsolutions overeenkomst opgenomen aantal gebruikers en voor het in de GPSsolutions overeenkomst opgenomen aantal administraties alsmede voor eventuele bijbestellingen die tijdens de GPSsolutions overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij de web applicatie behorende documentatie te gebruiken.
3.2. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de GPSsolutions overeenkomst tot stand is gekomen.
3.3. Wederpartij zal de website en de web applicatie slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
3.4. GPSsolutions is gerechtigd naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in de web applicatie. GPSsolutions zal wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de web applicatie, een en ander naar oordeel van GPSsolutions.
3.5. Artikel 3.1 van de algemene voorwaarden kan contractueel buiten toepassing worden gelaten, mits dit expliciet en ondubbelzinnig wordt overeengekomen.

Artikel 4. Rijkwijdte van het gebruikersrecht
4.1. Wederpartij mag niet toestaan dat de web applicatie wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan wederpartij en haar eventuele medewerkers.
4.2. Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan de web applicatie te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de GPSsolutions overeenkomst gebruikers.
4.3. Het is wederpartij niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden over te dragen aan derden.
4.4. Indien zich een gebeurtenis voordoet zoals beschreven in artikel 3.4, kan wederpartij nimmer aanspraak maken op enige vergoeding van welke aard dan ook en kan de wederpartij de overeenkomst niet ontbinden.
4.5. De artikelen 4.1. 4.2, 4.3 en 4.4 van de algemene voorwaarden kunnen contractueel buiten toepassing worden gelaten, mits dit expliciet en ondubbelzinnig wordt overeengekomen.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 Alle aanbiedingen van GPSsolutions en de daarin genoemde prijzen en tarieven zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door wederpartij zijn onherroepelijk.
5.2. Een vrijblijvend aanbod kan door GPSsolutions binnen vijf werkdagen na kennisneming van aanvaarding van het aanbod worden herroepen. Aanbiedingen van GPSsolutions vervallen indien ze niet binnen een in de aanbieding gestelde dan wel een redelijke termijn zijn aanvaard, waarbij 30 dagen in ieder geval als maximaal redelijke termijn geldt.
5.3. Een overeenkomst tussen GPSsolutions en een wederpartij komt tot stand nadat de wederpartij alle door GPSsolutions gevraagde gegevens heeft verstrekt en GPSsolutions de opdracht heeft bevestigd of schriftelijk per post, dan wel per e-mail aan het door de wederpartij opgegeven e-mail adres, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering van de opdracht is overgegaan.
5.4 De wederpartij dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan GPSsolutions te melden bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.
5.5. Wanneer een wederpartij de contacten met GPSsolutions inzake aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen bewust laat onderhouden door een vertegenwoordiger, dient wederpartij GPSsolutions schriftelijk of per e-mail te informeren over eventuele beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende persoon, bij gebreke waarvan die persoon jegens GPssolutions als volledig vertegenwoordigingsbevoegd geldt, ongeacht de inhoud van enige inschrijving in openbare registers.
5.6. Wanneer wederpartij aan een persoon jegens GPSsolutions vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend, is hij verplicht, ongeacht enige inschrijving in openbare registers, een wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk of per e-mail aan GPSsolutions mee te delen, bij gebreke waarvan die wijziging of intrekking niet aan GPSsolutions kan worden tegengeworpen.

Artikel 6. Annulering en bedenktijd inzake in internettransacties
6.1. Een product/abonnement welke via internet is aangekocht, kan zonder opgave van redenen binnen zeven dagen na ontvangst worden ontbonden. Indien wederpartij van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat via de website of per e-mail aan ronaldprijs@gpssolutions.nl te melden. Eerder betaalde kosten zullen geretourneerd worden.
6.2. Een abonnement/product welke door middel van een speciaal daarvoor opgestelde GPSsolutions overeenkomst tot stand is gekomen, (ook indien die via Internet tot stand is gekomen), kan gezien de aard van de op maat gemaakte leverantie, niet worden ontbonden of worden geannuleerd. Indien een wederpartij een dergelijke koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van GPSsolutions en de winstderving voor GPSsolutions, te vermeerderen met BTW, aan GPSsolutions te vergoeden.
6.3. Zodanige ontbinding als in artikel 6.1 is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn, evenals voor (software)producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is.
6.4. GPSsolutions is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de wederpartij zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
6.5. GPSsolutions is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst
7.1 De GPSsolutions overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van tenminste 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de overeenkomst met GPSsolutions. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. Na het verstrijken van de initiële contractstermijn wordt deze behoudens tijdige opzegging telkens automatisch verlengd met een jaar. Opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor de verlengingsdatum schriftelijk aan de andere partij plaatsvinden.
7.2. Bij beëindiging van de GPSsolutions overeenkomst heeft wederpartij, tot 180 dagen na de laatste dag van de overeenkomst, de mogelijkheid om een export-file te maken in de web applicatie.
7.3 GPSsolutions is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de web applicatie te ontzeggen op het moment dat wederpartij aan GPSsolutions meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat GPSsolutions uit de omstandigheden moet afleiden dat de wederpartij niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) wederpartij zijn activiteiten staakt. Echter, de betalingsverplichting blijft ten alle tijde bestaan.
7.4. De GPSsolutions overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de GPSsolutions overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.
7.5. GPSsolutions is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 7.2, artikel 7.3 en artikel 7.4.
7.6. Bij beëindiging van de GPSsolutions overeenkomst zal wederpartij terstond het gebruik en de toegang tot de web applicatie staken en gestaakt houden. Tevens zal wederpartij na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot de web applicatie en zijn gegevens. GPSsolutions zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan wederpartij restitueren.
7.7. De looptijd van de GPSsolutions overeenkomst wordt gewijzigd als gevolg van het wijzigen van abonnementen zoals bedoeld in artikel 2.5 door wederpartij tijdens de GPSsolutions overeenkomst. De nieuwe looptijd zal aangepast worden op de nieuwe overeenkomst die op dat moment wordt gesloten.
7.8. Opzegging van een deel van de GPSsolutions overeenkomst door wederpartij is slechts mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere Gebruikers en/of Administraties en/of modules betreft en wederpartij daarbij uitdrukkelijk aangeeft welke specifieke Gebruikers en/of Administraties en/of modules opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 7.1 is hierop van overeenkomstige toepassing. De deelopzeggingen dienen 3 maanden voor de vervaldatum van het abonnement schriftelijk doorgegeven te worden aan GPSsolutions
7.9. De deelopzegging conform artikel 7.8 heeft niet geldig plaatsgevonden indien wederpartij niet heeft aangegeven welke specifieke Gebruikers en/of Administraties opgezegd dienen te worden. Zolang wederpartij niet (tijdig) aangeeft welke Gebruikers en/of Administraties en/of modules opgezegd dienen te worden, blijft wederpartij voor deze Gebruikers en/of Administraties en/of modules de bijbehorende vergoeding verschuldigd. De deelopzeggingen dienen 3 maanden voor de vervaldatum van het abonnement schriftelijk doorgegeven te worden aan GPSsolutions

Artikel 8. Prijzen
8.1. Wederpartij is uit hoofde van de GPSsolutions overeenkomst een periodieke vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding dan wel vergoedingen worden nader bepaald in de GPSolutions overeenkomst, met uitdrukkelijke in achtneming van hetgeen bepaald is in artikel 9.2 en artikel 8.6. De vergoeding dient te worden voldaan aan GPSsolutions, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8.2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of wederpartij gebruik maakt dan wel mag maken, om welke reden dan ook, van de GPSsolutions diensten.
8.3. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of wederpartij tevreden is over de kwaliteit van de GPSsolutions diensten. Mocht wederpartij ontevreden zijn over de GPSsolutions diensten, is hij verplicht dit tijdig te melden aan GPSsolutions.
8.4. De kosten van dit abonnement zijn afhankelijk van het aantal Gebruikers, de looptijd van het abonnement en de betalingsvorm . Tevens worden er bij iedere nieuw geactiveerde simkaart aansluitkosten in rekening gebracht, de hoogte van de aansluitkosten bedragen €20,- bij een looptijd van 1 jaar.
8.5. Indien wederpartij gebruik maakt van de wijziging zoals omschreven in artikel 2.5 van deze overeenkomst en deze wijziging hogere kosten met zich meebrengt, is de wederpartij de kosten welke bij de nieuwe abonnementsvorm horen verschuldigd verminderd met het bedrag wat de wederpartij reeds heeft betaald voor de in eerste instantie overeengekomen GPSsolutions overeenkomst, pro-rato berekend naar de resterende looptijd van deze in eerste instantie overeengekomen Overeenkomst.
8.6. Indien Abonnee gebruik maakt van de wijziging zoals omschreven in artikel 2.5 van deze GPSsolutions overeenkomst en deze wijziging lagere kosten met zich meebrengt, wordt geen restitutie verleend.
8.7 Indien de Abonnee gebruik maakt van een sms bundel en deze bundel overschrijdt, zullen de gebruikerskosten achteraf in rekening worden gebracht per kwartaal.

Artikel 9. Betaling
9.1. Alle door GPSsolutions gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de wederpartij komen tenzij anders vermeld.
9.2. GPSsolutions is gerechtigd de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de mail of web applicatie of op enige andere wijze. Wederpartij verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2007 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan wederpartij de overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 7.1, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.
9.3. Indien wederpartij de GPSsolutions overeenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt wederpartij geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.
9.4. Betaling van de vergoeding geschiedt het door middel van een automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De vergoedingen dienen een jaar/kwartaal (volgens contract) voorruit betaald te worden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.5. Betaling van de geleverde producten met uitzondering van de abonnementen dienen voor inbouw voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen
9.6. Wanneer betaling plaatsvindt op basis van automatische incasso, vindt deze incasso plaats op vastgestelde tijdstippen, voor jaarbetalingen geldt: uiterlijk 30 dagen na aanvang van de overeenkomst. Indien wederpartij de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan GPSsolutions toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt GPSsolutions zich het recht voor om de functionaliteit van de web applicatie al dan niet geheel te beperken. Indien de automatische incasso niet succesvol uitgevoerd kan worden, zal GPSsolutions wederpartij daarvan op de hoogte stellen en zal GPSsolutions hem verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. Indien daarop geen (tijdige) betaling volgt, zal GPSsolutions gerechtigd zijn de functionaliteit van de web applicatie te blokkeren. Abonnee blijft GPSsolutions de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de web applicatie is geblokkeerd of al dan niet gedeeltelijk geblokkeerd.
9.7. Op verzoek van wederpartij kan de toegang tot de Web Applicatie die conform artikel 9.6 is geblokkeerd, binnen twee (2) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding ten behoeven van administratieve handelingen.
9.8. Indien wederpartij zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel 9 niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 3,5% per maand of gedeelte van een maand.
9.9. Alle kosten die GPSsolutions zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door wederpartij van zijn betalingsverplichtingen komen voor rekening van wederpartij. De door wederpartij gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op ten minste 40% van de hoofdsom van de vordering, met een wettelijk minimum van €45,- (zegge: vijfenveertig euro).
9.10. Onverminderd het in artikel 7 en artikel 8 bepaalde, is GPSsolutions gerechtigd in de in artikel 7.3 bedoelde gevallen per direct vooruitbetaling van Abonnee te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de GPSsolutions Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.
9.11 Indien wederpartij meent dat het gefactuureerde bedrag onjuist is, dient ij zulks schriftelijk voor het verstrijken van het betalingstermijn aan GPSsolutions kenbaar maken. Indien de bezwaren na onderzoek
9.11. Artikel 9.9 is van overeenkomstige toepassing op het geval waarbij betaling door wederpartij uitblijft nadat GPSsolutions de in artikel 9.5 omschreven procedure heeft gevolgd.

Artikel 10. Afroepprocedure/planning GPS Abonnement.
10.1. Afroepen worden door de opdrachtgever altijd bevestigd middels een schriftelijke verklaring in de vorm van een formele bestelling. In de bestelling dient minimaal de volgende informatie te worden vermeld:
– kenmerk van de bestelling;
– omschrijving leveromvang;
– afleverlocatie (thuis/kantoor of op inbouwpunt);
– contactpersoon op afleverlocatie + telefoonnummer.
10.2. GPSsolutions is verplicht de bestelling van opdrachtgever, binnen één werkweek schriftelijk te bevestigen.
10.3. De aan te houden afroeptermijn voor nieuw te leveren apparatuur is maximaal 10 werkdagen. De GPSsolutions zal zich echter ook maximaal inspannen omafroepen binnen deze termijn te kunnen honoreren.
10.4. Opdrachtgever kan de bestelling alleen wijzigen of herzien, als GPSsolutions de bestelling nog niet schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 11. Levering
11.1. Alle (leverings)termijnen worden door GPSsolutions naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra GPSsolutions op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, meldt GPSsolutions dit aan wederpartij door middel van elektronische communicatie. GPSsolutions geeft, indien mogelijk, een realistische schatting aan wanneer de betreffende levering zal geschieden. Wederpartij heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. GPSsolutions heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.
11.2. GPSsolutions zal zich inspannen om overeengekomen diensten en goederen correct en tijdig conform contract te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door GPSsolutions opgegeven termijnen en levertijden evenwel nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval vooruitbetaling is overeengekomen gaan opgegeven termijnen en levertijden eerst lopen nadat GPSsolutions de overeengekomen vooruitbetaling op haar bankrekening heeft ontvangen.
11.3. Een Gebruiker is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre GPSsolutions niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd door aflevering uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. GPSsolutions is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
11.4. Opgegeven of overeengekomen prijzen voor fysieke levering van goederen gelden voor levering af het bedrijfsadres van GPSsolutions. Eventuele transportkosten zijn voor rekening van afnemer.
11.5. Goederen worden behoudens andersluidende afspraken door cq namens GPSsolutions geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. Gebruiker is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de wederpartij.
11.6. Bij gebreke of weigering van afname door wederpartij van overeengekomen dienstverlening of bestelde goederen is wederpartij aan GPSsolutions een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de overeengekomen vergoeding cq. koopsom voor de niet afgenomen dienstverlening of goederen, te verhogen met de wettelijke rente daarover. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.
11.7. Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien overeengekomen dienstverlening of bestelde goederen aan wederpartij ter aflevering zijn aangeboden maar aflevering redelijkerwijs onmogelijk is gebleken tengevolge van aan wederpartij toe te rekenen omstandigheden.

Artikel 12. Aard en Omvang van leverantie GPS abonnementen
12.1. Levering, montage en onderhoud van de apparatuur
Opdrachtgever geeft hierbij de opdracht tot het verrichten van levering, en in de voorkomende gevallen montage en onderhoud ten behoeve van de in GPSsolutions overeenkomst vermelde Apparatuur, hierna ook te noemen: “Apparatuur”.
12.1.1. Onder levering wordt verstaan: op verzoek van Opdrachtgever levert GPSsolutions alle benodigde apparatuur hebben een CE certificaat
12.1.2. Onder montage wordt verstaan; op verzoek van Opdrachtgever levert GPSsolutions alle montagewerkzaamheden voor de adequate inbouw.
12.1.3. Onder onderhoud wordt verstaan; op verzoek van opdrachtgever verricht GPSsolutions de reparaties en het onderhoud aan de apparatuur welke noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de apparaten of onderdelen daarvan, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de hardware en de software, conform de voorwaarden van deze overeenkomst en de bijbehorende garantiebepalingen.
12.1.4. Al de leveringen en diensten van GPSsolutions zijn vastgelegd conform de volgens deze overeenkomst geldende Voorwaarden. GPSsolutions verplicht zich tot een standaard garantieperiode van tenminste 2 (twee) jaar op alle hardware inclusief hiervoor benodigde uren voor montage of reparatiewerkzaamheden. Onder garantie vallen alle door GPSsolutions beïnvloedbare kosten (dus niet bijv. communicatiekosten, stilstandkosten voertuig e.d.) welke noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de apparaten of onderdelen daarvan, behalve als er sprake is van hetgeen gesteld in artikel 6.4, artikel 12.3.6 en artikel 12.3.7.
12.2. Service ten behoeve van de apparatuur
Opdrachtgever geeft middels deze overeenkomst opdracht aan GPSsolutions tot het verrichten van service ten behoeve van de apparatuur.
12.2.1. Het op verzoek van opdrachtgever verrichten van reparaties aan de apparatuur welke noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de apparaten of onderdelen daarvan.
12.2.2. De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een periode welke staat vermeld in de GPSsolutions overeenkomst. Na deze periode zal deze overeenkomst stilzwijgend met de duur van drie maanden worden verlengd, tenzij opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor de vervaldag de overeenkomst schriftelijk opzegt.
12.2.3. De werkzaamheden met betrekking tot de beschreven service worden verricht gedurende normale werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur.
12.3. Algemene bepalingen met betrekking tot service
12.3.1. Opdrachtgever dient GPSsolutions in staat te stellen de werkzaamheden uit te voeren op een vooraf afgesproken locatie, datum en tijdstip.
12.3.2. Opdrachtgever stelt GPSsolutions in staat om eenmaal aangevangen werkzaamheden te voltooien.
12.3.3. Opdrachtgever dient het betreffende voertuig op het afgesproken tijdstip ter beschikking te stellen voor het verlenen van de service.
12.3.4. Aan opdrachtgever te wijten wachttijden zullen, na overleg en schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever, in rekening gebracht worden door GPSsolutions.
12.3.5. GPSsolutions zal binnen 72 uur na melding van de storing ter plekke service verlenen, tenzij schriftelijk een ander tijdstip wordt afgesproken.
12.3.6. De kosten van inspectie en het herstellen van gebreken in onderstaande gevallen worden door GPSsolutions, na schriftelijke toestemming, aan opdrachtgever berekend:
– Noodzakelijke reparaties ten gevolge van aantoonbaar oneigenlijk, niet oordeelkundig en onbevoegd gebruik van de apparatuur, diefstal en aanrijdingschade;
– Storingen als gevolg van externe factoren, zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, molest en de invloed van ander apparatuur of software;
– Serviceverzoeken welke het gevolg zijn van veranderde omstandigheden bij Opdrachtgever of andere omstandigheden welke geen verband houden met de functie van de apparatuur.
12.3.7. Het is Opdrachtgever noch derden toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van GPSsolutions, reparaties of andere werkzaamheden, behoudens normale bediening, aan de apparatuur te verrichten, dit op straffe van verval van de rechten uit deze overeenkomst voor de apparatuur waar die werkzaamheden aan hebben plaatsgevonden.
12.3.8. Het inbouwen en de inbedrijfstelling van de apparatuur geschiedt door GPSsolutions of door GPSsolutions hiertoe opgeleid personeel. De inbouw geschiedt zoveel mogelijk uniform waar het vergelijkbare voertuigtypes betreft
12.3.9. GPSsolutions heeft het recht de serviceverplichtingen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren. Hiervan zal de opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.
12.3.10. Voor het op de inbouwdag uit roulatie houden van de voertuigen en eventueel beschikbaar stellen van vervangend vervoer aan de betrokken werknemer, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
12.3.11. GPSsolutions is aansprakelijk voor schade aan voertuigen ten gevolge van inbouw van de GPS-module.
12.3.12. Bij niet tijdige of volledige betaling van de in deze serviceovereenkomst gestelde prijs, heeft onderaannemer het recht de uit deze serviceovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.

13. Verplichtingen GPSsolutions
13.1. GPSsolutions staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die wederpartij middels de web applicatie heeft ingevoerd. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij GPSsolutions. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. Deze back-up wordt niet aan wederpartij verstrekt. Wederpartij wordt krachtens artikel 15.3 geacht zelf regelmatig een back-up te maken.
13.2 GPSsolutions staat ervoor in dat de gegevens die wederpartij middels de web applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.
13.3. Behoudens het bepaalde in artikel 16.6 onthoudt GPSsolutions zich van het inzien van de gegevens die wederpartij middels de web applicatie bij GPSsolutions heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij GPSsolutions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

14. Verplichtingen en medewerking wederpartij
14.1. Wederpartij dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.
14.2. Wederpartij dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk, of per e-mail aan GPSsolutions mede te delen.
14.3. Wederpartij is verplicht de gebruiksregels van artikel 15 in acht te nemen.
14.4. Indien wederpartij zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze GPSsolutions voorwaarden niet nakomt, is GPSsolutions gerechtigd om het gebruik van de web applicatie door wederpartij zonder voorafgaande aankondiging te beperken conform het bepaalde in artikel 9.
14.5. Wederpartij draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de GPSsolutions diensten.
14.6. Wederpartij staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de GPSsolutions diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen, zoals vermeld op de Website, zie https://gpssolutions.nl. Abonnee is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
14.7. Wederpartij zal GPSsolutions alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan GPSsolutions van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die GPSsolutions nodig heeft voor de instandhouding van de GPSsolutions diensten.

15. Gegevens
15.1. De gegevens die Wederpartij middels de web applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een database die onder beheer van een door GPSsolutions ingeschakelde derde staat.
15.2. Wederpartij blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens, mits aan de in artikel 9 gestelde betalingsverplichtingen is voldaan.
15.3. Wederpartij dient zelf regelmatig via de web applicatie een back-up te maken van alle gegevens die middels de web applicatie zijn ingevoerd, door middel van de PDF- of Excel exportmogelijkheden. GPSsolutions is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Wederpartij.
15.4. Na beëindiging van de overeenkomst wordt door GPSsolutions de via de web applicatie ingevoerde gegevens maximaal 180 dagen bewaard. Na deze periode zal GPSsolutions de gegevens nog maximaal 180 dagen bewaren. Na deze periode is GPSsolutions gerechtigd deze gegevens te verwijderen.
15.5. GPSsolutions hanteert voor de bewaring van gegevens in haar systemen de wettelijke bewaartermijnen. Wederpartij is zelf verplicht zorg te dragen voor de toepasselijke bewaartermijnen van de eigen administratie(s) en daarbij behorende gegevens welke via de web applicatie zijn ingevoerd.

16. Gebruiksregels
16.1. Wederpartij zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) GPSsolutions bij het gebruik van de GPSsolutions diensten, een en ander naar het oordeel van GPSsolutions. Het is wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) GPSsolutions.
16.2. Het is wederpartij niet toegestaan de GPSsolutions diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de GPSsolutions voorwaarden dan wel geldende juridische uitspraken.
16.3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die wederpartij middels de web applicatie bij GPSsolutions heeft geplaatst.
16.4. GPSsolutions is nimmer aansprakelijk voor de gegevens die zijn vervaardigd met of tot stand zijn gekomen door gebruik van welke GPSsolutions diensten dan ook. Wederpartij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor (de juistheid van) zijn of haar administratie(s).

17. Login Procedure
17.1. Wederpartij is verplicht de Login Procedure te volgen.
17.2. GPSsolutions is gerechtigd om de Login Procedure naar eigen inzicht aan te passen. GPSsolutions zal wederpartij hiervan tijdig op de hoogte stellen.
17.3. Wederpartij dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Login Gegevens. De Login gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van wederpartij.
17.4. Wederpartij en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Login Gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Wederpartij is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Login Gegevens. Alle handelingen van de Gebruiker te dier zake zijn voor rekening en risico van wederpartij.

18. Web applicatie
18.1. Indien hiervoor een abonnement is afgesloten verschaft GPSsolutions aan wederpartij toegang tot de web applicatie door middel van het verstrekken van Login Gegevens.
18.2. Via de web applicatie kan de Gebruiker onder meer informatie verkrijgen en kan ondersteuning aan Gebruiker worden geboden. De Web Applicatie biedt Gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens.
18.3. GPSsolutions heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Abonnee tot de Web Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is.
18.4. Wederpartij staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl Abonnee tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de Gebruikers op de web applicatie toevoegen.
18.5. De door of namens GPSsolutions via de web applicatie ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat wederpartij of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

19. Beschikbaarheid
19.1. GPSsolutions spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de web applicatie.
19.2. GPSsolutions is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de web applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer GPSsolutions diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens GPSsolutions met zich meebrengt. GPSsolutions spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk wederpartij tijdig te informeren.

20. Ondersteuning en support
20.1 Gedurende de GPSsolutions overeenkomst kan wederpartij aan GPSsolutions om ondersteuning ( support) verzoeken. Dit kan middels de website of rechtstreeks per mail.
20.2. Ondersteuning omvat het recht op het elektronisch stellen van vragen via de in artikel 20.1 genoemde kanalen. De ondersteuning betreft de functionaliteit van de GPSsolutions diensten bij eigenlijk gebruik door de wederpartij.
20.3. GPSsolutions spant zich in om de ondersteuning te verlenen. Indien ondersteuning naar het oordeel van GPSsolutions om bedrijfseconomische redenen niet verleend kan worden, is GPSsolutions hiertoe niet verplicht.
20.4. Ondersteuning omvat in ieder geval niet:
– structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;
– diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
– ondersteuning op locatie;
– het op verzoek van Abonnee uitbreiden van de functionaliteit van de web applicatie;
– het converteren van bestanden;
– diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan GPSsolutions;
– installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de GPSsolutions overeenkomst omschreven diensten;
– ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan GPSsolutions, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de web applicatie kan worden opgestart;
– bestandsreparaties, ongeacht de wijze waarop eventuele fouten zijn ontstaan;
– het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
– ondersteuning voor de internetverbinding;
– ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.
20.5. Ondersteuning mag slechts worden aangevraagd door een Gebruiker.
20.6. In het kader van het leveren van ondersteuning is GPSsolutions uitdrukkelijk gerechtigd de gegevens van wederpartij, bedoeld in artikel 15, in te zien.
20.7 Indien het abonnement Hard is afgesloten heeft de wederpartij de mogelijkheid om 24 uur per dag telefonisch support aan te vragen. GPSsolutions zal alles doen binnen de mogelijkheden om u meteen van dienst te zijn, mocht dit om wat voor reden niet lukken zullen wij een afspraak moeten maken voor eventueel verder onderzoek,reparaties en/of aanpassingen. De afspraak zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen na telefonische ondersteuning

21. Intellectuele eigendommen
21.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de web applicatie en documentatie, zijn het exclusieve eigendom van GPSsolutions of diens licentiegever(s). Geen van de in de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan wederpartij.
21.2. Het is wederpartij niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van GPSsolutions op of in de web applicatie of documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is wederpartij niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de GPSsolutions of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
21.3. GPSsolutions vrijwaart wederpartij voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe wederpartij ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door wederpartij, overeenkomstig de GPSsolutions overeenkomst en de documentatie, van de web applicatie of enig deel daarvan, mits wederpartij GPSsolutions onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, wederpartij aan GPSsolutions toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits wederpartij daarbij op eerste verzoek van GPSsolutions alle relevante informatie en andere medewerking aan GPSsolutions verstrekt.
21.4. Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door wederpartij van de web applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in artikel 21.3 dan wel, naar het oordeel van GPSsolutions, de kans bestaat dat de web applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft GPSsolutions het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening:
(I) voor wederpartij het recht te verkrijgen de web applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze GPSsolutions voorwaarden;
(II) de web applicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of
(III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de GPSsolutions overeenkomst en/of deze GPSsolutions voorwaarden, evenals de uit hoofde van de GPSsolutions overeenkomst en/of deze GPSsolutions voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreukmakende web applicatie, te beëindigen.
21.5. Onverminderd het in artikel 21.3 bepaalde, is GPSsolutions uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens wederpartij voor zover een vordering verband houdt met:
(I) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door GPSsolutions geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de web applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn;
(II) onjuist gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze;
(III) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan GPSsolutions is doorgevoerd; of
(IV) het opvolgen door GPSsolutions van de uitdrukkelijke instructies van wederpartij. Abonnee vrijwaart GPSsolutions tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.
21.6. Wederpartij erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van GPSsolutions voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 21.
21.7. GPSsolutions is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) web applicatie en de documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de web applicatie. Het is wederpartij niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
21.8. GPSsolutions kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of wederpartij de voorwaarden van de GPSsolutions overeenkomst en de GPSsolutions voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de wederpartij hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door GPSsolutions geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en wederpartij is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door wederpartij afgegeven rapporten en de naleving door wederpartij van de GPSsolutions overeenkomst en de GPSsolutions voorwaarden, maar verschaft GPSsolutions in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van GPSsolutions, tenzij de controle aantoont dat wederpartij de voorwaarden van de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van wederpartij zijn.

22.2 Aansprakelijheid
22.1. Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van GPSsolutions uitsluitend voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is GPSsolutions slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
22.2. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van GPSsolutions in ieder geval beperkt tot €1.000.000,- (zegge: één miljoen euro) per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
22.3. GPSsolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Abonnees van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Abonnee aan GPSsolutions voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Abonnee aan GPSsolutions voorgeschreven toe GPSsolutions, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien GPSsolutions in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
22.4. Gelet op de aard van de (technische en elektronische) dienst, is GPSsolutions nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door wederpartij verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de web applicatie. Wederpartij zal GPSsolutions nimmer hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.
22.5. GPSsolutions is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door wederpartij verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van wederpartij of van derden, van apparatuur van wederpartij, GPSsolutions of derden, of van internetverbindingen van wederpartij, GPSsolutions of derden.
22.6. GPSsolutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de web Applicatie bij GPSsolutions worden geplaatst
22.7 Voor zover GPSsolutions geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan wederpartij gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door GPSsolutions aan wederpartij in die periode. Voor zover GPSsolutions ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 22.7 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van GPSsolutions in ieder geval beperkt is tot €1.000.000,- (zegge: één miljoen euro).
22.8. GPSsolutions kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor handelen of handelingen welke GPSsolutions bevolen worden door middel van een gerechtelijke uitspraak of gerechtelijk dwangbevel.
22.9. GPSsolutions kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken waarbij de wederpartij zelf een actieve handeling heeft gepleegd.
22.10. Wederpartij erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de GPSsolutions Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
22.11. Wederpartij erkent en aanvaardt dat de web applicatie nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.
22.12. Wederpartij vrijwaart GPSsolutions voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden, tenzij wederpartij deze aanspraken jegens GPSsolutions met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien wederpartij de schade zelf zou hebben geleden.
22.13. De aansprakelijkheid van GPSsolutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met wederpartij ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij GPSsolutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en GPSsolutions na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GPSsolutions in staat is adequaat te reageren.
22.14. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien wederpartij heeft verzuimd maatregelen te nemen om
(I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
(II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat;
(III) indien Abonnee nalaat GPSsolutions zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
22.15. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen GPSsolutions vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering

23. Privacy
23.1. Voor zover wederpartij met gebruikmaking van de web applicatie persoonsgegevens verwerkt is wederpartij daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wederpartij staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. GPSsolutions zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van wederpartij en overeenkomstig de instructies van wederpartij, waaronder mede begrepen het bepaalde in de GPSsolutions overeenkomst.
23.2. Wederpartij vrijwaart GPSsolutions voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de GPSsolutions overeenkomst tussen GPSsolutions en wederpartij en/of de door wederpartij in het kader van de GPSsolutions overeenkomst verwerkte gegevens die jegens GPSsolutions mochten worden ingesteld wegens een niet aan GPSsolutions toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

24. Geheimhouding
24.1. Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.
24.2. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:
(I) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
(II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
(III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
(IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
24.3. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
24.4. Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

25. Uitsluitingen
25.1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de GPSsolutions overeenkomst is opgenomen, geeft GPSsolutions geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de GPSsolutions diensten en wijst GPSsolutions hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de GPSsolutions diensten.

26. Overmacht
26.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door van GPSsolutions, transportproblemen en stakingen.
26.2. Indien GPSslutions bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Abonnee gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
26.3. Indien een juridische uitspraak dit beveelt, is GPSsolutions gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Er kan in een dergelijk geval geen enkele restitutie worden verkregen, dit risico is voor de wederpartij.
26.4. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de GPSsolutions overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

27. Overige bepalingen
27.1 GPSsolutions kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de GPSsolutions voorwaarden of de GPSsolutions overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze GPSsolutions voorwaarden eveneens van toepassing op wederpartij.
27.2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de GPSsolutions overeenkomst.
27.3. Indien enige bepaling uit de GPSsolutions overeenkomst of uit deze GPSsolutions voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de GPSsolutions overeenkomst of deze GPSsolutions voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
27.4. Vertraging of verzuim van de zijde van GPSsolutions met betrekking tot het jegens de wederpartij geldend maken van enig recht dat GPSsolutions op grond van de GPSsolutions overeenkomst of de GPSsolutions voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de GPSsolutions overeenkomst of GPSsolutions voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
27.5. De GPSsolutions overeenkomst en de GPSsolutions voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de GPSsolutions diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 en artikel 9.2 kan de GPSsolutions overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel wederpartij als GPSsolutions ondertekende overeenkomst.
27.6. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door GPSsolutions uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze is aanvaard.
27.7. Iedere communicatie tussen GPSsolutions en wederpartij kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
27.8. De door GPSsolutions opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door wederpartij.
27.9. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van wederpartij, komt dit voor risico van wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

28. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
28.1. Op de GPSsolutions voorwaarden en de GPSsolutions overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.
28.2. Elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
28.3. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze GPSsolutions voorwaarden of de GPSsolutions overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Lelystad voorgelegd.
14